Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1

De wedstrijd wordt georganiseerd door de VSV (BTW BE0261.150.229), Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. De wedstrijd loopt van 1 februari 2024 vanaf 11.30 uur t.e.m. 19 maart 2024 tot 23.59 uur.

De prijzen die in het kader van deze wedstrijd worden toegekend zijn enkel overdraagbaar aan personen ouder dan 18 jaar. De prijzen zijn echter niet inwisselbaar voor geld of voor een ander product of dienst. Zou een winnaar zijn prijs niet in ontvangst willen of kunnen nemen binnen de termijn van 2 weken, zal hij geen recht hebben op een vergoeding. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen noch geruild noch in contant geld worden omgewisseld.

Het deelnemen aan deze wedstrijd betekent de aanvaarding van dit reglement, ook van de eventuele latere wijzigingen die, bijvoorbeeld door overmacht, noodzakelijk zijn. De deelnemers zullen in de mate van het mogelijke verwittigd worden van dergelijke wijzigingen.

ARTIKEL 2

Deze wedstrijd is exclusief voorbehouden aan personen die zich voor de Dag van de Motorrijder (23 en 24 maart 2024) via een formulier op www.dagvandemotorrijder.be inschrijven voor een activiteit en die ouder zijn dan 18 jaar. Er is een kans om te winnen per persoon. Indien de winnaar niet beantwoordt aan deze voorwaarden, zal de prijs hem geweigerd worden.

ARTIKEL 3

Om op een geldige manier aan deze wedstrijd deel te nemen, moet de kandidaat:

  • de website www.dagvandemotorrijder.be bezoeken
  • inschrijven voor één van de sessies van het behendigheidsparcours
  • de hoofdvraag (vraag 1) correct beantwoorden
  • de schiftingsvraag (vraag 2) beantwoorden
  • zijn deelname aan het behendigheidsparcours bevestigen op 23 of 24 maart 2024 (voor 17 uur) door zijn unieke en persoonlijke QR-code te laten scannen door de onthaalmedewerker ter plaatse.

Enkel deze werkwijze wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijs. Het deelnemen aan deze wedstrijd kan enkel via de website.

Iedere afwijkende inschrijving (ongeldige e-mail, internetgebruikers met meer dan één inschrijving, onvolledige gegevens, deelnemers jonger dan 18 jaar, niet herkenbaar als deelnemer van de Dag van de Motorrijder, …) zal als niet geldig worden beschouwd.

Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Indien eenzelfde deelnemer toch meerdere keren meespeelt, zal er enkel rekening gehouden worden met de eerste deelname. De deelnemers moeten hun identiteit en hun leeftijd kunnen bewijzen zodat controle door de organisator mogelijk is.

Er zijn 17 prijzen te winnen. De winnaars zijn diegenen die de hoofdvraag van de wedstrijd correct hebben beantwoord en wiens antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het correcte antwoord ligt.

De beslissing van de organisator met betrekking tot de aanduiding van de winnaar is onherroepelijk en definitief.

ARTIKEL 4

  1. De prijs voor de eerste winnaar is een EKO Motorwear waardebon.
  2. De prijs voor de tweede winnaar is een Richa Infinity 3 motorpak (jas en broek) aangeboden door MKC Moto.
  3. De prijs voor de derde t.e.m. de zevende winnaar is een RAD waardebon.
  4. De prijs voor de achtste t.e.m. de zeventiende winnaar is een Ready to Ride motortraining.

De prijzen kunnen afwijken van de voorstelling op de wedstrijdwebsite www.dagvandemotorrijder.be. Verdere informatie over deze wedstrijd zal noch telefonisch noch schriftelijk verstrekt worden.

ARTIKEL 5

Voor 15 april 2024 worden de winnaars per e-mail op de hoogte gebracht. Als de winnaar zijn prijs niet wilt ontvangen, mag hij de prijs niet overdragen op een andere persoon van zijn keuze. Vanaf dan hebben de winnaars 2 weken de tijd om de ontvangst van zijn/haar prijs te bevestigen via e-mail aan wouter.declercq@vsv.be.

Bij afwezigheid van een antwoord binnen de vooropgestelde termijn of bij vaststelling van onregelmatigheden, behoudt de VSV zich het recht voor de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen. Die heeft dan op zijn beurt ook 2 weken de tijd om de ontvangst van zijn/haar prijs te bevestigen via e-mail aan wouter.declercq@vsv.be.

ARTIKEL 6

De VSV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incidenten verbonden aan het netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken door internet, de telefoonlijnen of elk ander technisch incident.

De VSV behoudt zich het recht voor de wedstrijd te onderbreken, te veranderen, te verlengen, of te beëindigen indien de omstandigheden dit verplichten. De VSV draagt in dit geval geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor en kan geenszins tot enige vergoeding verschuldigd zijn. De VSV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verkeerde ingeving van persoonsgegevens van de kandidaat.

ARTIKEL 7

Het feit dat de deelnemer zijn persoonlijke gegevens meedeelt, houdt in dat hij formeel akkoord gaat met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens om hem te identificeren in deze wedstrijd.

De persoonlijke gegevens van de deelnemers mogen overigens gebruikt worden door de VSV voor promotie van andere projecten.

Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft men recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens. Men kan zich bovendien kosteloos verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële of promotionele doeleinden. Om deze rechten uit te oefenen, dient er een mail gestuurd te worden naar wim.robberechts@vsv.be.

ARTIKEL 8

Elke klacht over deze wedstrijd moet ten laatste binnen de 7 werkdagen na het sluiten van de wedstrijd schriftelijk per post worden verstuurd naar het volgende adres: VSV, t.a.v. Wouter De Clercq, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Elke klacht die buiten deze termijn of niet per post wordt ingediend, wordt niet aanvaard.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug